بازداشت مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

شب گذشته (31 خرداد ماه ) افراد لباس شخصی در ساعت دو بامداد وارد منزل مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران شده و پس از تفتیش منزل وی و مصادره دو دستگاه کامپیوتر و دستنوشته ها و کتابها ، وی را بازداشت و به محل نا معلومی منتقل نمودند. هنوز خبر دقیقی از علت بازداشت و محل نگهداری وی در دست نیست.مهندس کوروش زعیم متولد 1318 از اعضای برجسته جبهه ملی ایران ،عضو شورای مرکزی میباشد .آثار متعددی از مهندس زعیم در زمینه های علمی مثل خود آموز ساختمان و تاریخی انتشار یافته است که میتوان ازکتاب” تاریخچه جبهه ملی از پیدایش تا کودتای 28 مرداد” نام برد. چندین اثر ادبی نیز توسط ایشان ترجمه شده است از جمله “آزادی و مسئولیت روشنفکران “نوشته کارل پوپر. کورش زعیم با تاسیس کانون اندیشه و سخن و با تحقیق در زمینه های اقتصادی ،کشاورزی و صنعتی به عنوان یک پژوهشگر در ایران مطرح میباشد.او بار ها توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!