بر “ايرانيان” گريه مکن

بر “ايرانيان” اشک مريز
هنگامي که انديشناک شان مي يابي.
بر “ايرانيت” اشک مريز
هنگامي که به زانو در مي آيد
کارد در استخوان و بند بر گردن.

بر “ايرانيت” اشک مريز،
نگاه کن: اينک، اوست که خيز بر مي دارد!
نگاه کن: اوست که ديگر باره خيز بر مي دارد!
شهامتش را باز مي يابد
مي غريود
و درنده ي وحشي را
به نيزه ي آتشين
فرو مي کوبد.

 مجموعه، ترانه هاي ميهن تلخ،به ترجمه شاملو, کساني نقش بازي کرده اند که همگي براي آزادي تلاش کرده اند، يعني ميکيس تئودور اکيس، يانيس ريتسوس ، احمد شاملو و سرانجام خواننده توانا ماريا فاراندوري. بيشترآنها حتي بخش اعظم عمرو کار خود را وقف دفاع از آزادي کردند و همه عمر به اصول آزادي و انسانيت وفادار ماندند. از آنجا که آزادي تقسيم پذير نيست و بي ترديد آزاديخواهاني اين چنين تلاش براي آزادي را در سراسر تاريخ وسراسر گيتي پاس ميدارند و از آنجا که احمد شاملو اشعار اين مجموعه را براي ترجمه برگزيده است و اين گزينش در آستانه اوج گيري فاشيسم در ايران از سر تفنن نبود ، ميتوان به خود اجازه داد و هنگام زمزمه ترانه هاي ميهن تلخ همه جا به جاي يونان که در متن اصلي آمده است ايران گذاشت، تا اين مجموعه يک بار ديگر رسالتي را که براي آن خلق شد بر عهده گيرد…

برای خواندن ادامه متن و گوش دادن به ترانه با صدای ماریا

http://www.roshangari.net/autosite/sitedata/20031004182551/dont_cry_for_the_iranians.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!