نمونه صوتی‌ از چاهار آهنگ قدیمی‌ از دههٔ ۱۳۵۰ با کلمهیه‌ سبز دراسمشون ـ

 

آهنگای سبز و خوندنی‌ برای این روزهای پر مبارزه با نمونه صوتی‌ .  از جمله اکی‌ بنایی‌ و رامش

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!