در دفاع از زندانیان سیاسی

چه می‌شود برای رکسانا صابری همه بسیج می‌شوند، اما برای فلاحیه‌زاده که همان شرایط را دارا ست با گذشت سه سال زندانی بودن چنین اتفاقی نمی افتد؟ چه می‌شود که نام کسانی که عضو گروه‌های دیگری بودند بعد از زندانی شدن در روز کارگر بر سر زبان‌ها می‌افتد و نام کارگران زندانی تجمع روز جهانی کارگر را کم‌تر کسی می‌داند. این سوال‌ها از ضعف و تبعیض ناشی می‌شود، پاسخ‌ها و تغییر روش‌هایی می‌طلبد که فعالین حقوق‌بشر باید روی آن تعمق کنند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر بیش از همه بر فعالین حقوق‌بشر است که به آن تعهد داشته باشند .زندانیان سیاسی و وجدانی انسان‌های بی‌پناهی هستند که از معدود دل‌گرمی‌های‌شان حمایت‌های گروه‌های مدافع حقوق‌بشری است. اما آیا همه‌ی گروه‌های مدافع حقوق‌بشر همه را یک‌سان نگاه می‌کنند؟ جواب خیر است، به همان دلائلی که گفتیم و نگفتیم. شاید از مهم‌ترین دلائل حفظ حداقل امن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!