اطلاعيه عفو بين الملل در مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان کلمه سبز

اقدامات پيشنهادی: لطفا هر چه سريعتر نامه هايی به فارسي، عربي، انگليسي، فرانسوی يا به زبان خودتان بفرستيد و:
– از مقامات بخواهيد تا تمام روزنامه نگاران نامبرده در بالا و نيز تمام کسانی را که صرفا به خاطر به کارگيری مسالمت آميز حق آزادی بيان دستگير شده، فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند، زيرا آنها زندانيان عقيدتی هستند؛
– از مقامات بخواهيد محل تمام اين بازداشتيان را اعلام کنند و فورا به آنها اجازه دسترسی به اعضای خانواده، وکيل به انتخاب خود و مراقبت های ضروری پزشکی بدهند و آنها را از تمام اشکال شکنجه يا اذيت و آزار محفوظ نگه دارند؛
ـ از مقامات بخواهيد که به محدوديت غيرقانونی بر آزادی تشکل، تجمع و بيان پايان دهند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!