گزارش تصویری تظاهرات همبستگی با ایران- بوستون

بیش ۵۰۰ نفر از ایرانیان در تظاهرات با شکوهی در مقابل کتابخانه ملی شهر بوستون که نام فردوسی بر سردر آن حک شده است را برگزار کردند و خواهان توقف کشتار و آزار مردم ٬آزاذی زندانیان سیاسی و دمکراسی برای ایران شدند .پرچم های شیروخورشید ٬بالونهای سبز و سیاه ٬ عکسهای ندا و سایر شهدا ٬مصدق و زندانیان سیاسی همراه با صدها شمع افروخته ٬ جلوه خاصی به این تظاهرات دادند که در آن سرود ای ایران بار ها خوانده شد .در آخر این مراسم بنا بر این شد تا با هماهنگی فعالان تظاهرات بعدی گسترده تر برگزار شود تا صدای ملت دربند ایران ٬رسا تر به جهانیان رسانده شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!