اما این یه انقلابه

اسماعیل وفا یغمایی

 

تمام درختای عالمو باتون کنین

هرچی فلفله گاز آشک اور

هرچی تفنگه فشنگ بذارین و به سینه ما در کنین

اما این یه انقلابه


هر چی سگه بخرین و لباس گزمه بپوشنین

قلاده قاتلارو واز کنین

پوز بند شغالای مسلحتونو

اما این کی انقلابه


هی منتقد کشتین و مخالف .و مبارز

هی دانشجو کشتین ونویسنده و روشنگر

هی کرد کشتین و ترکمن وفارس و بلوچ وترک

اما این یه انقلابه


نون رو از سفره ها دزدیدین و لبخندو از رو لبا

بچه های مردمو ده تا ده تا به گلوله بستین

دار زدین ، زندون کردین شکنجه کردین، تجاوز

کردین

اما این یه انقلابه


خواهرای کوچکیمونو کشتین

برادرامونو دار زدین

پدرا و مادرای پیرمونو دق دادین

اما این یه انقلابه


ده هزار تا زن خیابونی رو کردین صد هزار تا و دویس

هزارتا

صدهزار تا معتادو کردین چند میلیون

یه میلیون ب کیارو کردین میلیونا

اما این یه انقلابه


خاک این میهن شوره از بس اشکامونو ریختیم

خاک این میهن سرخه از بس روش خونمونو

ریختین

خاک این میهن تلخه هر جا که شما پاتونو

گذاشتین

اما این یه انقلابه


هر چی میخاد پیش بیاد بذا پیش بیاد

اما خط کشیده شده خط کشیده شده

بعد سی سال همه مردم اینطرف همه دیوثا اونطرف

اما این یه انقلابه

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!