مصاحبه با محمد باقر صمیمی روزنامه نگار

لینک مصاحبه تلفنی من با محمد باقر صمیمی روزنامه نگار ساکن تورنتو در ارتباط با دستگیری روزنامه نگاران و محدودیت و سانسورهای ایجاد شده درروزنامه ها – تفاوت آزادی مطبوعات در کانادا وایران

و اعلامیه حمایت از روزنامه نگاران

با تشکر
سعید سلطانپور
برنامه تلویزیونی اینترنتی کانادا سلام
416-840-7337

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!