ترنه اى براى دخترم

واپسين درس موسيقى ات
                 دخترم
با درس انقلاب سبزمان
هم زمان شد

سينه ات گشودند
                 اى عروس ايران
تا که ضحاک
                 اين ديو خامنه
با خون تو مست شود

سينه ى بازت
                 ليک
                     اى نازنين شهيد
کانِ ترانه شد
                 بر بام روستا

سينه ى بازت
                 ليک
                     دخترم
سرودِ زمانه شد
                 بر زبان خلق

سينه ى بازت
                 ليک
                     اى آزاد
نداى انقلاب شد
                 در تاريخ کشورت

رضا هيوا
٢٣ ژوئن ٢٠٠٩، ساعت ../١٢
www.r-hiwa.info

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!