خامنه شرمنده ست

شاکی می شود سگم
               اگر بخوانمت سگ پیر
پس یکی بیاید
           به من بگوید
                       چگونه تا کنم با تو
رهبری که دلبری بکند با گریه
وقت دار که سر برسد
    قر هم می دهد برای بسیجی ها
پس یکی بیاید
          به تو بگوید
                   که از ترس این آرپی جی ها
                   دیگر کسی کم نمی آورد سینه
                          از رو نرفته ای ارباب!؟
به خدا تحقیر می شود طناب
  اگر که در میدان آزادی
                     حلقه ای     دور گردنت در نیاید از آب
پس یکی بیاید
       عذر بخواهد از این سطرها
           از کلماتم
           که دیگر لب نمی دهند
                                        در بیتی که تو باشی
از بس که جاکشی
          چنین آسان می کُشی
         خجالت نمی کشی؟  
از اینهمه خونی که ریخته ای در نهر
خامنه شرمنده ست
بعد از تو نامش را عوض می کند این شهر
 
علی عبدالرضایی

  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!