مير حسين موسوى ، حزب تشكيل مي‌دهد

بولتن : مير حسين موسوى نامزد پيشين دهمين دوره رياست جمهورى كه نتوانست در انتخابات رياست جمهورى پيروز شود تلاش خود را براى ايجاد حزب آغاز كرد ه است.وى كه پس از اعلام نتايج انتخابات با ايجاد ترديد در نتايج انتخابات باعث بروز آشوب هائى در تهران در روزهاى پس از نتخابات شد با انتشار نهمين بيانيه خود كه از طريق وب سايت رسمي‌اش منتشر شد، به طور ضمنی نتايج انتخابات را پذيرفت. بنا بر گزارش خبرنگاران اينك موسوى به اتفاق چند تن از اعضای ستاد انتخاباتى اش مشغول رايزنى براى ايجاد يك حزب سياسى است. گفته ميشود زهرا رهنورد . شريف زادگان. قربان بهزاديان نژاد . عليرضا بهشتى شيرازى و ابولفضل فاتح از اعضا مركزى حزب ميرحسين موسوى خواهند بود. به نظر ميايد رسيدگى به اتهامات موسوى در ايجاد نا امنى هاى پس از انتخابات و عدم تمكين وى به قانون اساسى كشور مانع اصلى وى براى اخذ مجوز قانونى حزبش خواهد بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!