لباس شخصی ها را می شناسند

گزارش مزبور یادآوری کرده درجریانات پس ازانتخابات، “عدالت در پیشگاه مصلحت قربانی شد” و “اقدامات خلاف قانون و شرع” صورت گرفته. این گزارش، تأکید می کند که به دو دلیل، نیروی انتظامی لباس شخصی هایی را که به کوی دانشگاه حمله کرده اند، می شناسد. دلیل اول اینکه لباس شخصی ها، دانشجویان را دستگیر و بیرون کوی به پلیس تحویل میدادند و دوم اینکه، آنشب متجاوز از صد دانشجو بازداشت شدند، اما حتی یک لباس شخصی در میان آنها نبود. . فراکسیون خط امام، در انتهای این گزارش، از نشست اعضای فراکسیون با خانواده های تنی چند از فعالان سیاسی دستگیر شده خبر داده و با اخطار به محمود احمدی نژاد، مدعی شده که رئیس جمهوری مغایر با قانون اساسی عمل کرده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!