محمود احمدى نژاد: من خودم نماد تغيير هستم

در حالى كه اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهورى ادامه دارد محمود احمدى نژاد سه شنبه شب، خود را «نماد تغيير» در ايران دانست و گفت: تغييرات در دولت آينده قابل توجه خواهد بود.آقاى احمدى نژاد كه با ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار راى به عنوان برنده انتخابات رياست جمهورى دهم معرفى شده است با حضور در تلويزيون دولتى ايران، انتخابات اخير را «كاملا پاك و سالم» دانست و گفت: با اين انتخابات ما وارد دوران جديدى در عرصه داخلى و خارجى شديم.
مخالفان نتايج انتخابات رياست جمهورى مى گويند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى به نفع محمود احمدى نژاد صورت گرفته است و دولت بر آمده از اين نتيجه را مشروع نمى دانند.آقاى احمدى نژاد در سخنرانى تلويزيونى خود به مخالفان نتیجه انتخابات حمله كرد و گفت: «از مدعيان سياستمدارى پذيرفته نيست كه اين حماسه عظيم را اين طور زير سوال ببرند كه البته نخواهند توانست.»وى كه از روى متن با مخاطبا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!