نقطۀ پرگار

ای دوای سینۀ بیمار ما؛

بامداد آمد دم دیدار ما.

بیهُشی را ما فرو بگذاشتیم

تا که آمد حالت هشیار ما.

قصه را کم کن که: “ما را کس ندید”.

ذوالجلالی گشته است غمخوار ما.

پرتوخورشید پیا پی می رسد

روشنای دیدۀ بیدار من.

درغنای مسکنتها سرخوشیم

پس چه باک از دست بی دینار ما.

قطره ای از آب دریا گم نشد

گرچه  گرید مرغ بوتیمار ما.

ما نداستیم که این ره چون رویم

دلبر آموزد ره و رفتار ما.

ای که یکصد خور کم از یک پرتوت؛

پس کجا شد بخت برخوردار ما؟

ما در این وادی بی خویشان منه

در میان خوف روز تار ما.

چهری؛ این راه مضرّس چون روی؟

دلبر آمد نقطۀ پرگار ما؟

ما شبانه راه پنهان می رویم.

عالم حیران گشته اندر کار ما.

 

شانزدهم تیرماه 1388

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!