بهایِ نور

دیروز
در بریتانی
برای داشتن پنجره
می‌بایست مالیات پرداخت

 امروز
در میهن من
برای باز کردن این پنجره‌ی زنگ خورده
که هرگز باز نشده
خون می‌طلبند
 

رضا هیوا
اوّل ژانویه‌ی ۲۰۰۳ (۱۱ دی ۱۳۸۱)

ترجمه از نسخه‌ی فرنسوی، چاپ شده در کتاب:
 Rêve et Châtiement, L’Harmattan, 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!