ترس و قدرت رژیم زیر پای اراده ملت ایران له شد

Author unknown. Received in an email

 1388/4/18

امروز در بيست و هفتمين روز قيام سراسری مردم ايران و دهمين سالگرد قيام 18تير78، تهران و بسياری از شهرهای ميهنمان در يك قيام عظيم و سراسری بپا خاست و يك روز تاريخی ديگر به ثبت رسيد. سيل عظيم مردم با شعار «مرگ بر خامنه ای» و «شاه سلطان ولايت، مرگت فرا رسيده» زمين را زير پای آخوندها به لرزه درآوردند.
 
 ديروز استانداررژيم در تهران وحشت آخوندها را از تظاهرات مردم در سالگرد قيام خونين 18تير نشان داد و گفت: هيچگونه مجوزی برای تجمع و راهپيمايی در روز 18تير نه درخواست شده و نه صادر شده است. تمدن كه با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مصاحبه میكرد، به خط و نشان كشيدن برای مردم پرداخت و افزود: تامين امنيت مردم و جامعه از وظايف خدشه ناپذير حاكميت است و با قدرت به اين مسئوليت خود عمل خواهد كرد. چنانچه افراد معدودی بخواهند با گوش دادن به فراخوان شبكه های ضدانقلاب تحرك ضدامنيتی داشته باشند زير گامهای مردم هوشيار ما له خواهند شد.

ديروز استاندار دست نشانده خامنه ای وعده میداد كه قيام كنندگان زير گامهای نيروهای رژيم «له خواهند شد» اما امروز این ترس و قدرت رژیم بود که زیر پای اراده ملت ایران له شد.

در تهران حركت مردم ازساعت 16 آغاز شد. جمعيتهای بزرگی كه در هرلحظه برابعاد آن افزوده میشد، به سرعت در 7محور اصلی از ميدان توپخانه، ميدان راه آهن، ميدان امام حسين، ميرداماد ـ ميدان آزادی، اميرآباد شمالی و محور كندی ـ سهروردی به سمت دانشگاه تهران و ميدان انقلاب به حركت درآمد.

براساس گزارش شاهدان عينی جمعيت در خيابان اميرآباد به صدها هزار میرسيد. با حمله وحشيانه مأموران سركوبگر كه منطقه مركزی تهران را به محاصره درآورده بودند تا از رسيدن مردم به ميدان انقلاب و دانشگاه تهران جلوگيری كنند، درگيريهای گسترده در سطح وسيعی آغاز شد.

خيابانهای حافظ، بلوار كشاورز، جمالزاده، 12فروردين، 16آذر كليه خيابانهای فرعی منتهی به خيابان انقلاب، صحنه اين درگيريها و جنگ و گريزها بود. مأموران بسيج شده كه شمار آنها دهها هزار نفر در تهران برآورد شده، شامل گارد ويژه نيروی انتظامی، پاسداران و بسيجيان و مأموران لباس شخصی بودند، بیرحمانه با انواع سلاحها و وسائل به مردم يورش میبردند و بیوقفه گاز اشكآور پرتاب میكردند، اما مردم و به ويژه جوانان خشمگين در تمامی محورها مقاومت میكردند و با مأموران درگير میشدند تا راه خود را به سمت ميدان انقلاب باز كنند. گزارشهای متعدد شاهدان نشان میدهد كه يك نوع وحشت و سراسيمگی در ميان مأموران سركوبگر ديده میشد و در چند مورد تمرد و پرخاش نسبت به فرماندهان ديده شده است.

 شعارهای اصلی مردم «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «شاه سلطان ولايت، مرگت فرارسيده»، «خامنه ای حيا كن، سلطنتو رها كن» و «نترسين نترسين، ما همه با هم هستيم» بود.

همچنين فريادهای الله و اكبر حين درگيری با مأموران در همه جا به گوش میرسيد.به رغم فشار مأموران برای بستن مغازه ها، صاحبان مغازه در مناطق مركزی، خيابان انقلاب و آزادی مغازه ها را باز كرده و مردمی را كه تحت تعقيب قرار داشتند،پناه دادند.گزارشها از تهران حاكی از دستگيری شمار زيادی از تظاهر كنندگان و مجروحان بسيار است.

همچنين گزارشهای متعدد از شهرهای مختلف از جمله اصفهان، شيراز، دزفول و تبريز حاكی از تظاهرات گسترده در اين شهرها بود. در اصفهان در حالی كه تمام خيابانها توسط مأموران قرق شده بود، مردم از پل خواجو به سمت سی و سه پل حضور داشتند. در شيراز سيل جمعيت از ميدان دانشجو به سمت خيابان زند در حركت بود.

براساس گزارشها ،در ساعت 17 درجريان تظاهرات مردم خشمگين در وليعصر مردم با دستان خالی با مزدوران تا دندان مسلح رژيم درگير شدند. آنان در حالی كه با باتون و گاز اشك آور مورد حمله قرار گرفته بودند به شعارهای مرگ بر ديكتاتور و میكشم میكشم آنكه برادرم كشت و در حالی كه دستان خود را به نشانه پيروزی بالابرده بودند، به تظاهرات خود ادامه میدادند. آنان مأموران سركوبگر را كه به مردم حمله میكردند هو میكردند. درخيابان كارگر شمالی مأموران سركوبگر نيروی انتظامی به طرف مردم گاز اشك آور شليك كرده و با مردم درگير شدند. ساعت 17 و 20 دقيقه جوانان خشمگين متروی ميرداماد را به آتش كشيدند. ساعت 17 و 45 دقيقه هزاران نفر از مردم و جوانان در خيابانهای اميرآباد شمالی، بلوار كشاورز، و خيابانهای اطراف دانشگاه تهران، با مأموران ضدشورش درگير شدند. در خيابان دامپزشكی نيز مردم در حالی كه دست میزدند شعار يا حسين و الله اكبر سر میدادند. در همين ساعت در خيابان جمال زاده تظاهر كنندگان با مزدوران بسيجی درگير شدند. مردم تهران در خيابان 12فرودين در حالی كه روی زمين نشته بودند، بانگ الله اكبر سر می دادند.

امروزهمزمان با خيزش سراسری مردم ايران، هزاران ايرانی در 27 شهر جهان در اروپا، آمريكا و استراليا با برگزاری تظاهرات و اجتماعات خيابانی دهمين سالگرد قيام 18تير 1378 را گرامی میدارند و از قيام سراسری مردم ايران عليه ديكتاتوری مذهبی حمايت كرده و خواستار اقدام عاجل جامعه بين المللی عليه سركوب وحشيانه رژيم آخوندی و آزادی دستگير شدگان قيام میباشند.

صدای شليك گلوله و رگبار

از ساعت 19 و سی و پنج دقيقه در ميدان انقلاب تهران صدای شليك گلوله و رگبار به گوش میرسيد. مأموران جنايتكار نيروی انتظامی بهصورت جمعی با سلاحهای خود شليك میكنند تا فضای رعب ووحشت ايجاد كنند. بر اساس اين گزارشها شمار مجروحان زياد است و مردم تلاش میكنند آنها را به بيمارستان منتقل كنند. مجروحانی كه از ناحيه سر و صورت آسيب ديدهاند، زياد هستند و حال شماری از آنها وخيم است. چند نفر كه بر اثر استشمام گاز اشك آور بيهوش و دچار حالت خفگی شده بودند نيز در ميان مجروحان ديده میشدند.

ساير شهرهای ميهن نيز همزمان با تهران صحنه خيزش و قيام مردم بپاخاسته عليه ديكتاتوری فاشيستی آخوندی بود.

در دزفول بيش از دو هزار نفر با شعار مرگ بر خامنهای با مزدوران درگير شدند. آنان با كوكتل مولوتوف به مزدوران رژيم تهاجم میكردند.
 
در شيراز مردم از ميدان دانشجو به سمت خيابان زند تظاهرات كردند و با مأموران سركوبگر درگير شدند.
 
در تبريز مردم در خيابان آبرسان تظاهرات كردند. مأموران جنايتكار نيروی انتظامی در حوالی چهار راه آبرسان مستقر شده و تمام وروديهای آبرسان را محاصره كردهاند.

در ساعت 19 و سی دقيقه نزديك به دههزار نفر در فلكه پارك مشهد با سر دادن شعار میكشم، میكشم، آنكه برادرم كشت، دست به تظاهرات زدهاند.هم‌چنين در تقی آباد مشهد تظاهرات گسترده ديگری جريان دارد و مردم با مأموران كه با سلاحهای سرد وباتون حمله میكنند، درگير هستند.

بر اساس گزارش رسيده از سنندج، در ساعت 19 و سی دقيقه هزاران نفر در ميدان اصلی شهر سنندج، اجتماع كرده و با مأموران درگير هستند. هم‌چنين در تبريز در خيابانهای اين شهر از جمله چهارراه آبرسان و ميدان دانشگاه تظاهرات و درگيری ادامه دارد. مأموران سركوبگر شماری از جوانان را دستگير كردند.
 
پاداش اوباما به احمدی نژاد

در یک دهن کجی آ شکار به قیام مردم ایران و بی عملی مداوم نسبت به گلوله بستن مردم  وشکنجه وحشیانه زندانیان وهماهنگ با خفقان عمدی سی ان ان و بی بی سی درمورد شکنجه،  آمريکا روز پنجشنبه پنج تروریست بازداشتی رژیم را به مقامات عراقی تحويل داد. بنابر اخبار رسانه های ايران، دولت عراق اين افراد را به سفارت ايران تحويل داده است. ارتش آمريکا به هنگام بازداشت اين پنج تروریست در ساختمانی در اربيل کردستان عراق در سال ۲۰۰۷ گفته بود که اين افراد جزو سپاه قدس هستند که شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و درعراق فعاليت دارد. در مقابل، ايران از زمان بازداشت اين افراد تأکيد داشته که اين افراد ديپلمات هستند و بايد هرچه سريع‌تر آزاد شوند. نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران با مسلح کردن، آموزش و حمايت مالی از شبه نظاميان به خشونت در اين کشور دامن زده است و مسئول کشته شدن صدها سربازآمریکایی وده ها انفجاردر بازارومعابرعمومی درعراق بوده است.

بمب گذاری مجدد وکشتارمردم بیگناه عراق به منظورانحراف توجه ازقیام درایران

پلیس و مسئولان بیمارستانی در شمال عراق می گویند دست کم سی و چهار نفر در دو بمب گذاری در نزدیکی شهر موصل کشته شده اند. این انفجارها در کنار دهها کشته، حدود شصت نفر مجروح به جای گذاشته است. این حملات مرگ آفرین از زمان خروج نیروهای رزمی ارتش آمریکا از شهرها و شهرک های عراق بدترین حملات محسوب می شود. در همین حال، در بغداد، در اثر انفجار دو بمب در شهرک صدر، هفت نفر کشته و نزدیک به بیست نفر دیگر مجروح شده اند.
 

 

 

 

 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!