خانه را بایست آبادان کنیم

هموطنان مبارز، این شعر را بخوانید و ارسال کنید – فرزند وطن

آ

آن کنیم

خانه را بایست آبادان کنیم
فکر آزادی بجای نان کنیم

نان طلب باشیم یا آزاد مرد
مدتی این را فدای آن کنیم‏

گردهانها را به آتش بسته اند
کینه را در چشم ها عریان کنیم

واق واق این سگان را بیم نیست
تکیه را بایست بر یزدان کنیم‏

یک زما کار و سه از ما اعتصاب
چار با هم لقمه ای بر جان کنیم‏

هموطن کم خوردن و کم خواستن
ما اگر کردیم، کارستان کنیم

برق منزل قطع و تاریکی فزون
شهر را شبها چو گورستان کنیم‏

دیش ها از بام بر زیر افکنیم
هدیه بر بی شرم آرادان کنیم‏

پارچه بر جعبه یِ جادو کشیم
پشت بر سیمای ملایان کنیم

نی سوار واحد و مترو شویم‏
ترک ماشین راندن و فرمان کنیم‏

ره پیاده در خیابانها رویم
دیو را از کار خود حیران کنیم‏

پول اگر داریم اندر بانکها
برکشیم و خالی از تومان کنیم

مدرسه تعطیل و دانشگاه را
خانه یِ اشباح و بی جانان کنیم

کار تولید اَر بخوابانیم ما
آب اندر لانه یِ موران کنیم‏

کم خوریم و کم خَریم و کم بَریم
ورشکست این دولت گُرگان کنیم

گر کنیم اینها بدان ای هموطن
این ستم را زود ما ویران کنیم‏

کار ما روبیدن خاشاکهاست
خانه را پاکیزه از نادان کنیم‏

بهر آزادی اگر لازم شود
خون نثار مُلک خود ایران کنیم‏

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!