را هم با حکم و دستور از او گرفتند!

دفتر محل كار مهندس ميرحسين موسوي در مجموعه رياست جمهوري در خيابان پاستور تهران روز پنجشنبه گذشته با حكم مدير كل پشتيباني و خدمات نهاد رياست جمهوري تخليه و تحويل اداره اموال اين نهاد شد. ميرحسين موسوي بعد از پايان دوران نخست وزيري از اين مكان به عنوان دفتر استفاده مي كرد. وي از دو هفته قبل به تخليه اين مكان براي تحويل دادن آن اقدام نموده بو

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!