یار خیابانی من

شاعر : ؟؟
**********
 
یار خیابانی من
 با من وهم رأی منی
در زیر باتوم و چماق
 یاور و همراه منی
گم شده رأی من و تو
 تو انتخابات سیاه
دشمن خاشاک و خسند
بسیج و ناجا و سپاه
 زنجیر و چاقو می کنه
صورت و زخمی وکبود
  چشم داره عادت میکنه
به گاز اشک آور و دود
 رأی من و تو نتونست
 زنجیر ها رو پاره کنه
 مشت گره کرده ما
 میهن آزاد می کنه
یار خیابانی من
 با من و هم رأی منی
 در زیر باتوم و چماق
یاور و همراه منی
  رسانه ی ملی ما
کذب تموم خبرهاش
  دروغ و نیرنگ و فریب
حرف تموم مجری هاش
 صورت زشت دیکتاتور
 سانسور و وحشت و ترور
  دولت تزویر و فساد
 محمود احمدی نژاد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!