ذوب همدیگر

باز شب آمد و ما میرنجیم

باز با فریاد نیمه شب هماهنگیم

دور از هم با سکوت میجنگیم

جدا زِ هم از نفاق میلرزیم

با مرگ جوانان حماسه مینویسیم

از اشک مادران میخروشیم

تقدیر اینجاست نباید چشم ببندیم

گذشته رفت بیا به آینده بپیوندیم

با آتش عشق ذوب همدیگر شویم

چو فولادسفید همبسته و ناشکن شویم

اورنگ
Juillet 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!