قانـون اساسی – جمهـوری دموکراتیـک ازاد (سکـولار) ایـران

در این ایران زیبای ما، برادران قشقایی، بختیاری، و کرد
همه باهم برادریم، با ابادانی، بلوچی، خراسانی، و همه و همه، به برد

همه باهم در یک حد، نه کس بهتر، و نه بد تر
در ازادی کامل، هر قدمی بردار، هر چه می خواهی در بر کن، هر سخن ازاد، پیروز و به برد

خواهران ما، مثل برادران، در تمام حقوق
اجتماعی، و مدنی، در همه مورد ازادی، هر دین داشته باش، چه اسلام، چه زرتشتی، چه مسیحی، و غیره، همه موفق، و به برد

حکومت و سیاست، کاملا جدا، از دین و مذهب
هچگونه اختلافی، نباشد بجا، عدالت بر همه یکی، هیچ گروهی نه بهتر، ایران را سازیم، از بنا، به عظمت، بر روی افتخار، و به برد

در اخر سخن، اشتباه سی سال پیش، جبران کنیم
ایرانی بسازیم، بس معظم، پر افتخار، که ما اول ایرانی باشیم، نه چیز دگر، قدم به قدم، و به برد

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!