«قتل دماوند» به دست جادهسازان

محمود شعاعی علت مخالفت فدراسیون را توضیح می‌دهد: «علت مخالفت، تخریب محیط زیست است و ورود افراد غیر کوهنورد. اینها به صرف اینکه رفت و آمد در جاده تسهیل شده، می‌آیند وارد منطقه می‌شوند و از خودشان زباله بر جای می‌گذارند. تردد زیاد باعث فراری دادن حیوانات ‌و گونه‌های وحش و پرندگان می‌شود و پوشش گیاهی را از بین می‌برد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!