مصاحبه با باقر صمیمی رورنامه نگار در ارتباط با سانسور و دستگیری روزنامه نگاران

س. سلطانپور:اقا ی صمیمی با تشکر از شما امروز 6 روزنامه بدلیل دخالت غیرقانونی وزارت ارشاد قبل از انتشار  مطب ، منتشر نشدند.برای اولین بار بعد از سا لها  روز کانادا را حس کردم و آرزو کردم کاشکی تمامی مردم ایران در اینجا بودند و از امنیت و دموکراسی اینجا در کنار هم لذت می بردیم . بنظر می اید در ایران نمی خواهند آب خو ش از گلوی مردم ایران و روزنامه نگاران پائین برود.    امروزاعلامیه حمایت شما از روزنامه نگاران را خواندم  دراین مورد برای  خوانند گان ما توضیح  می دهید . صمیمی :  روزنامه نگاری در ایران همیشه با مشکل روبرو بوده است. الان هم متاسفانه با بسیاری از مشکلات جدی روبرو شده است .  دستورالعمل … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!