نامه سرگشاده مسعود رجوی خطاب به مجلس خبرگان

مسعود رجوی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری، از آنها می خواهد با توجه به نامه آیت الله “حسینعلی منتظری” ، با خلع علی خامنه ای ، اقای منتظری را به سمت رهبری موقت برگزینند تا، به گفته رجوی، زمینه ی برگزاری انتخابات آزاد فراهم آید و با انجام این کار، مجلس خبرگان را نیز منحل کنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!