پول تیر و دروغ

گزارشات زیادی هست که برای تحویل جنازه شهدای جنبش رای و ضد تقلب، از خانواده ها چند میلیون تومان پول گرفته اند.

این در حالی است که فرمانده بسیج می گوید بسیجیان اسلحه نداشتند نیروی انتظامی می گوید ما شلیک نکردیم وزارت اطلاعات اصلی، موازی و افقی هم همین ادعا را دارند.

بر فرض محال که این شهدا را عوامل خارجی شهید کرده اند همانگونه که شما ادعا می کنید) پس چرا پول تیرش را شما می گیرید؟ به همین دلیل می گویند دروغگو کم حافظه هم هست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!