Iran, a reflection: آواز سوز ناک

In response to Nazy Kaviani’s Iran: A Reflection

 آواز سوز ناک

همه میدانند
 که شادی و لبخند ….
 را در تابوت گذاشتند
 و عزیزان را به خاکسپاریش دعوت میکنند.
همه میدانند
  که سر سبزی ازجنس بهار بود،
و با خود اواز پیوند را به ارمغان میاورد …
و در دل شور و هیجان عاشق شدن،
 پروانه به گل را  وعده میداد.

نمیدانم،  ایا همه میدانند،
که چرا اوازهای سر سبز خاگ مادریم سوز ناک شده؟

 سالهاست، عاجزانه و دلگیر،
 غم  یوسف گم گشته را میخورم،
و در  انتظارش فال حافظ میگیرم،

 حافظ؛
 مگر  وعده نداده  بودی  که او  از کنعان باز میگردد؟
 پس، این کنعان ناکجا اباد، کجاست ؟

 من هنوز منتظرم، و باز منتظر خواهم ماند،
 حتی با نفسهای بریده،

من از درد کشیدن مردمم،
 درد میکشم!
و شوری نم  چشمم،
 پوستم را ناسور کرده،
ولی،  من باز منتظر خواهم ماند.

ایا همه میدانند؛
که چرا اوازهای سر سبز خاگ مادریم سوز ناک شده؟

٠٩/١٤/٠٧
مورچه  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!