نماز جمعه

نماز جمعه فردا  نقطه عطف حیاتی برای دو جناح رژیم جمهوری اسلامی است. جناح”اصلاح طلب” موسوی و کروبی از یک جهت و بیت رهبری از طرف دیگر نماز گذاران پر دغده فردایند که با نمایش قدرت در برای هم خط و نشان خواهند کشید. هاشمی یکی از فاسد ترین مهره های رژیم فردا احتمالا مدافع سازش این دو جناح است و انان را به سازش دعوت میکند. کماکان دعوا و یا سازش دو جناح تفاوتی مهمی در روند مبارزه مردم ندارد. اکثریت مردم کل رژیم را نفی میکنند. و از تضادهای جناح های رژیم صرفا برای ارتقا مبارزه خود استفاده میکنند، تضادهائی که با مبارزات جامعه مدنی پیوسته حدت میابند و فرصت های بیشتری را مرغوب میکنند.

 فردا در نماز جمعه سه گروه متمایز حضور خواهند داشت: گروه اول دست اندرکاران بیت رهبری، دولت حاکم, اوباش و مزدوران رژیم هستند که در چنین مراسمی جمع اوری و سازمان دهی میشوند. گروه دوم طرفداران جناح “اصلاح طلب” موسوی و کروبی هستند که هنوز به مشروعیت این رژیم اعتقاد دارند. اینان در نماز جمعه فردا خواستار پائین کشیدن فتیله اتش نزاع “خانوادگی” هستند و امیدوارند که هاشمی از کاندیدشان حمایت کند. این دو  حامیان نظام و تافته جدا بافنده ای از یکدیگر نیستند. هر دو جناح خود را مقلد امام”ره” میدانند. اختلافات انان نحوه اداره ” امت اسلامی ایران” است. اکثریت فعالان, روزنامه نگاران و مطبوعات صادراتی رژیم در خارج از حامیان جناح های “اصلاح طلب” ج.ا. هستند. خیل مدافعان این جناح در غرب در صددند ماهیت ضد انسانی اسلام سیاسی را استتارد و با بهانه “رشد دمکراسی از درون رژیم اسلامی” مشروعیت کل رژیم را در غرب تبلیغ کنند

 گروه سوم مردم ازادی خواهی هستند که طالب یک رژیم دموکراتیک و جدائی دین از سیاستند. اینان نسل جوان, تحصیل کردهای جامعه و اکثر زنان کشورهستند. مبارزین این گروه در تهران فردا در خیابان های اطراف دانشگاه تهران جمع میشوند تا از این فرصت استفاده کرده و مطالبات خود را بیان کنند. این گروه یا رای”اعتراض” خود را به یکی از کاندید های “اصلاح طلب” داده اند و یا انتخابات را تحریم کرده اند. انان با کل نظام مشکل دارند و از موقعیت انتخابا تی و کودتای جناح دیگر استفاده میکنند تا کل رژیم را به چالش کشند. اینان سرنوشت سازان این جنبشند. شکست یا پیروزی این جنبش به توان مبارزاتی و سازماندهی مستقل انان بستگی دارد. پیروزی انان به معنای ازادی ایران از کل جمهوری جهل و جنایت اسلامی است و بهمین دلیل نماز جمعه فردا تلاشیست در جهت وحدت دو جناح رژیم در مقابل خطر سیل مردم ازادیخواه ایران. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!