هم کیش

روزی یکنفر ایستاده بر روی لبه یک پل و میخواهد بپره.

یک بسیجی جلویش را می گیره و می گه : “وایسا!چرا میخواهی خودت را بکشی؟” مرد میگه:”چرا نه؟ از زندگی توی این دنیای  بی رحم خسته شده ام”

بسیجی میگه:”توی همه مذاهب گفتند خودکشی نکنید – تو مگه دین و ایمان نداری؟” مرد میگه: “بله دارم”.

بسیجی میگه:” چه مذهبی داری؟” مرد میگه :”اسلام”.

بسیجی میگه:”منم مسلمونم! سنی هستی یا شیعه؟ مرد میگه : ” شیعه “

بسیجی میگه:”منم شیعه ام! شیعه اثنی اعشری هستی یااسماعیلی؟ ” مرد میگه : ” شیعه اثنی اعشری”

بسیجی میگه:”منم همینطور! به ولایت فقیه اعتقاد داری یا نه؟ ” مرد میگه : ” بله”

بسیجی میگه:”منم شیعه اثنی اعشری ام! پیروی خط امامی یا نه؟ ” مرد میگه : ” بله”

بسیجی میگه:”چه خوب! به کی رای دادی؟ ” مرد میگه : ” موسوی”

بسیجی مردرا هل می ده پایین و سرش داد می کشه: ” مرتیکه مرتد!”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!