تصاوير جالب سايت حامی کودتا

روشنگری.سايت ثانيه نيوز حامی کودتای انتخاباتی زير عنوان ,تصاوير جالب, عکس هايی را منتشر کرده است که به گمان گردانندگان سايت افشاگر است. برخی از تصاوير واقعا هم افشا گر است، ولی افشاگر کودتاچيان. برای ديدن عکس ها به سايت مزبور در لينک زير مراجعه کنيد

http://www.sanyehnews.com/sanyeh/website/index.php?option=com_content&task=view&id=9096&Itemid=2

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!