شوراي عالي امنيت عهده‌دار حوادث کوي شد

گزارش كميته حقيقت‌ياب رئيس مجلس شوراي عالي امنيت ملي را مسبب حوادث كوي
دانشگاه معرفي كرد. به دنبال مناقشات فراواني كه بين مسوولان دانشگاه
تهران و مقامات امنيتي درباره محل صدور مجوز ورود نيروهاي امنيتي و
انتظامي به كوي دانشگاه انجام شد در نهايت شوراي عالي امنيت ملي عهده‌دار
حوادث كوي دانشگاه شد. چراكه پيش از اين برخي مقامات اعلام مي‌كردند كه
ورود نيروهاي امنيتي و لباس شخصي‌هاي به كوي دانشگاه براي مقابله با
اعتراضات جمعي از دانشجويان به نتيجه انتخابات به درخواست فرهاد رهبر رئيس
دانشگاه تهران صورت گرفته است اما بعد از اينكه رياست دانشگاه به شدت اين
ادعا را تكذيب و از محل ورود نيروهاي امنيتي به دانشگاه تهران ابراز
بي‌اطلاعي كرد اعلام شد كه نيروي انتظامي با مجوز شوراي عالي امنيت ملي
استان كه مستقيما زير نظر وزير كشور فعاليت مي‌كنند به سركوب اعتراضات
دانشجويي و دستگيري خيل زيادي از… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!