شیوه ای جدید و شیک برای اسکناس سبز نویسی با پرینتر

ببخشید چکیده ندارد.  باید این عکس ها را ببینید.  ظرف هفته های گذشته، یکی از اشکال سادهء مخالفت مدنی نوشتن پیام روی اسکناس های رایج مملکت شده است.  این لینک نشان می دهد چگونه عکس ندا و سهراب را با چاپگر روی اسکناس چاپ می کنند.

http://mihanesabzeman.blogspot.com/2009/07/blog-post.html

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!