باد…ک…باد

فرق آنچه من می گویم
با تو
این است
که در برهوت ذهن
من آب می‌ کارم
و درخت روان می‌ سازم

من نمی‌ ترسم
 اگر باران بتابد
و خورشید ببارد

من در دشت قایق می‌ رانم
و در برکه اسب می‌ دوانم

من جنگلی‌ آبی می‌کشم
مملو از رود‌های سبز
و آرزو می‌ کنم

آرزو می‌ کنم
که خدا کند دگر کسی
آزادی بادبادک را
برای دقیقه‌ای سرخوشی
به سرِ انگشتِ بازی
‌گره نزند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!