در سوگ ندا

خدایا غیبتت در محشر ظلم

جوانان را به خاک و خون کشانده

خیابانها همه سبز است و قرمز

ز بی‌ رنگی نشانی هم نمانده

چنان با نام تو در هم شکستند

دهنها را چنان با مشت بستند

که غمدیده پدر با خون فرزند

“ندایش” را به گوش تو رسانده

   پرویز  June 22, 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!