فردوسی و اعراب

در اين خاک زرخيز ايران زمين
نبودند جز مردمي پاک دين

همه دينشان مردي و داد بود
وز آن کشور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کيششان
گنه بود آزار کس پيششان

همه بنده ناب يزدان پاک
همه دل پر از مهر اين آب و خاک

پدر در پدر آريايي نژاد
ز پشت فريدون نيکو نهاد

بزرگي به مردي و فرهنگ بود
گدايي در اين بوم و بر ننگ بود

کجا رفت آن دانش و هوش ما
که شد مهر ميهن فراموش ما

که انداخت آتش در اين بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان

چه کرديم کين گونه گشتيم خار؟
خرد را فکنديم اين سان زکار

نبود اين چنين کشور و دين ما
کجا رفت آيين ديرين ما؟

به يزدان که اين کشور آباد بود
همه جاي مردان آزاد بود

در اين کشور آزادگي ارز داشت
کشاورز خود خانه و مرز داشت

گرانمايه بود آنکه بودي دبير
گرامي بد آنکس که بودي دلير

نه دشمن دراين بوم و بر لانه داشت
نه بيگانه جايي در اين خانه داشت

از آنروز دشمن بما چيره گشت
که ما را روان و خرد تيره گشت

از آنروز اين خانه ويرانه شد
که نان آورش مرد بيگانه شد

چو ناکس به ده کدخدايي کند
کشاورز بايد گدايي کند

به يزدان که گر ما خرد داشتيم
کجا اين سر انجام بد داشتيم

بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگي کردن و زيستن

اگر مايه زندگي بندگي است
دو صد بار مردن به از زندگي است

بيا تا بکوشيم و جنگ آوريم
برون سر از اين بار ننگ آوريم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!