نيروي انتظامي دراجراي طرح امنيت اجتماعي تنها ماند

افشار با تاكيد بر اين كه نيروي انتظامي ضابط قوه قضاييه و مسئول مقابله با جرايم مشهود است افزود: اگر نيروي انتظامي وظيفه مقابله خود را در برابر عوامل ناامني جامعه و ترويج كننده فساد و ابتذال انجام ندهد قوه قضاييه با اين نهاد برخورد مي‌كند.

فراد مجرم حرفه‌اي هيچ نگراني از رفتن به زندان ندارند

 زندان‌هاي ما براي مجرمان حكم هتل را دارد!

رييس جمهوري خواستار ايجاد شرايطي قانوني براي سخت شدن فضاي زندان براي مجرمان حرفه‌اي شده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!