The role of Hezbollah and the IRGC in the repression After the presidential election and the coup Ahmadinejadin Iran.

این روزها اخبار رسمی و تائید نشده حاکی از بازداشت دست کم دو هزار نفر فقط در تهران می باشد ، بخش عمده ای از این بازداشت شدگان در زندان اوین و حشمتیه در تهران ورجایی شهردر کرج نگهداری می شوند و بخش دیگر آنها در زندانهای بی نام و نشان و غیر قانونی سپاه و وزارت اطلاعات نگهداری می شوند.

اما این روزها حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به تاسیس سه بازداشتگاه مخوف دی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!