نخبگان در امتحان عظيمي قرار گرفته‌اند

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاکيد کردند : هر فردي با هر عنوان و موقعيتي ، اگر بخواهد جامعه را به سمت ناامني سوق دهد از نظر عموم ملت ايران، انسان منفوري است. ايشان با تأکيد بر اينکه اهداف بلند ملت ايران و سعادت دنيا و آخرت جامعه در سايه آرامش و امنيت محقق خواهد شد، برهم زدن امنيت را بزرگترين گناه دانستند و خطاب به نخبگان خاطرنشان کردند: نخبگان هوشيار باشند زيرا هرگونه حرف، تحليل، و اقدام آنان که موجب بر هم خوردن امنيت جامعه شود، حرکت در خلاف مسير ملت ايران است. رهبر انقلاب اسلامي افزودند: همه بايد مراقب گفتار و مواضع و حتي نگفتن‌هاي خود باشند زيرا نگفتن مسائلي که بايد گفت، عمل نکردن به وظيفه است و گفتن مسائلي که نبايد گفت، عمل کردن بر خلاف وظيفه است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأکيد کردند: نخبگان مراقب باشند، زيرا در امتحان عظيمي قرار گرفته‌اند و موفق نشدن در اين امتحان، تنها مردود شدن نيست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!