از حکومت دینی تا دین حکومتی

در سالهای اخیر گرایش گفتمان رسمی حاکمیت به سمت قرائت انتصابی مصباح یزدی
از ولایت مطلقه فقیه بیش از پیش به چشم می خورد و به نظر می رسد که اینک
دیدگاه مصباح یزدی به گفتمان رسمی و بلامعارض جمهوری اسلامی تبدیل گردیده
است. گفتمانی که بر اساس آن:
1- مردم نقشی در تعیین حاکم ندارند [11]
2- حاکم برای مشروعیت خود نیازی به مردم نداشته ومشروعیت حاکم از جانب خداوند اعطا می گردد
3- مرجعیت و یا اعلمیت ولی فقیه نسبت به مراجع دیگر ضروری نیست
4- ولی فقیه بر اساس مصلحت و ضرورت تصمیم گیری می کند و لزوما مقید به قوانین فقهی نخواهد بود[12]
5- بالاترین مصلحت حفظ قدرت است و حفظ نظام از اوجب واجبات است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!