اعتراض به بازداشتهای غیر قانونی فعالان سیاسی/جبهۀ ملی ایران در امریکا

کسانی که به
هواداری از آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و ایستادگی در برابر استبداد و
ارتجاع شهرت داشتند در صدر فهرست آدم ربایان و ایادی آموزش دیدۀ ستاد
کودتا قرار گرفتند. کوروش زعیم عضو هیئت اجرایی جبهۀ ملی ایران در داخل
کشور یکی از نخستین قربانیان موج گستردۀ بازداشتهای بعد از انتخابات بود.
اکنون وی همراه با هزاران تن دیگر از زن و مرد و پیر و جوان، تنها به سبب
اعتقاد راسخ خود به حقوق زایل نشدنی مردم برای مشارکت در فرایند سیاسی و
تعیین آزادانۀ سرنوشت خود، در پشت میله های زندان به سر می برد. با توجه
به خصومت آشتی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی با هر نوع آزاد اندیشی غیر مذهبی
و هرگونه التزام به حقوق و حاکمیت مردم، ادامۀ اقامت بازداشت شدگان به
ویژه افرادی باسابقۀ درخشان مبارزاتی کوروش زعیم در زندانهای رژیم بشدت
مایۀ نگرانی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!