رهبر عليه رهبر! آقای خامنه ای! مردم شما را نمی خواهند! بابک داد

 بدون کشتار مردم بی گناه را در وجود شريف تان سراغ داريد؟ اگر داريد بسم الله! بگذاريد مردم در يک “رفراندم آزاد” حکومت مورد نظر خودشان را خودشان تعيين کنند و تسليم خواست ملت شويد. قطار نظام شما با همه هيمنه اش، از ريل خارج شده و شما داريد روزهای پايانی سقوط خود را نظاره می کنيد … [ادامه مطلب]

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!