فرمانده نيروي زميني ارتش: ايجاد فضاي فتنه در ايران سالها برنامهريزي شده بود

پوردستان خاطرنشان كرد: حتي در اين فضا متدينين هم به خطا رفته و اشتباه مي‌کنند. در نمونه‌هاي بسياري متدينين در فضاي فتنه در تصميم‌گيري دچار مشکل شده‌اند. ايجاد فضاي فتنه در ايران سال‌ها برنامه‌ريزي شده بود. اين فتنه از همان دوم خردادماه آغاز شده بود و اگر هوشياري و تدابير حكيمانه رهبر معظم نبود شرايط بدي بر مملكت ايران حاكم مي‌شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!