آغاز اعتصاب غذای 3 روزۀ کنشگران ایرانی در برابر مقر سازمان ملل

اعتصاب غذای 3 روزهای که توسط روشنفکران ایرانی و کنشگران حامی حقوق بشر، با هدف جلب توجه جهانی برای حمایت از آزادی صدها تن از زندانیانی که در پی انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 12 ژوئن (22 خرداد) برنامه ریزی شده است، روز چهارشنبه در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد.

آغاز اعتصاب غذای 3 روزۀ کنشگران ایرانی در برابر مقر سازمان ملل

اعتصاب غذای 3 روزهای که توسط روشنفکران ایرانی و کنشگران حامی حقوق بشر، با هدف جلب توجه جهانی برای حمایت از آزادی صدها تن از زندانیانی که در پی انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 12 ژوئن (22 خرداد) برنامه ریزی شده است، روز چهارشنبه در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد.

ائتلاف 30 تن از روشنفکران، دانشگاهیان، کنشگران طرفدار دموکراسی و هن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!