شبیه سازی در مورد نحوه توزیع افراد در خیابان

. من این نتایج را صرفا برای اطلاع دوستان قرار می دهم و همه می دانیم که شبیه سازی همیشه با واقعیت تفاوت دارد. من چند بار از دوستان دیگر در دانشگاه های تهران دعوت کرده ام که آن ها هم این کار را بکنند و با شناخت دقیقی که از تهران دارند اطلاعات بهتری بدهند. امیدوارم این نتایج اولیه و نتایج بعدی از حرکت های دقیق تر علمی بتواند در شکل گیری بهتر اعتراضات مفید باشد >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!