دکتر ابوالفضل فاتح: هر آنچه منتشر کرده اند در جزء و کل سرتا پا کذب و بهتان است

قلم – در جهان
جز اینان گروهی را نمی شناسم که چنین در شناختن مردم عاجز باشند،
سخاوتمندانه به آنان چوب حراج بزنند، بی حساب همه را بی دین و وابسته و
خائن و وطن فروش معرفی کنند و با برپایی نمایش این و آن را وادار به پذیرش
نمایند
.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!