سخنان جنجالی پزشکیان در دفاع از حقوق مردم

«در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم راحت به هر کسی دل‌مان بخواهد تهمت
می‌زنیم و افتراء می‌بندیم بدون آن که به دادگاه رفته باشیم. بعد آبروی
افراد را می‌ریزیم و عنوان می‌کنیم همه چیز را باید درست و قانونی
ببینیم».

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!