احتمالا از عوارض شکنجه

  سردار حسين علايى رئيس اسبق ستادمشترك سپاه كه در مراسم تدفين فرزند دكتر روح الامين شركت كرده بود به نقل از وى ميگويد: به خاطر مبارزه با بيماری های عفونی و مننژيت در زندانها، ظرفاين چند روز، بيش از دو هزار آمپول پنی سيلين بسيار قوی و آمپولهای ضد مننژيت بهزندان های تهران فرستاده ايم. با گفتن اين جمله، نگران وضعيت سلامت ساير زندانيانسياسی شدم. روح الامين كه در سوگ فرزند اش ميباشد گفته است، در نظر دارم يکگروه NGO تشکيل دهم تا بتواند از حقوق اوليه زندانيان، دفاع نمايد . ارسال 2000 آمپول های ضد عفونت خونی به زندانها (در صورت صحت) خود گواه ديگری بر ضرب و شتم شديد معترضين در زندانها می باشد که چنين عفونتهايی را سبب می شود. ظاهراً محسن روح الامينی نيز به علت خونريزی و عفونت خونی پس از اصابت باتوم به سرش و عدم رسيدگی مناسب پزشکی در زندان، در گذشته است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!