بدون تنفیذ رهبر رئیس جمهوری نامشروع است

٢٠٥ تن از نمایندگان مجلس اسلامی با انتشار بیانیه ای بر اطاعت کامل خود از “مقام عظمای ولایت” تأکید کرده و نوشته اند : “تنها در سایه ولایت پذیری مسئولان نظام اسلامی است که مشکلات حل و دسیسه های دشمن خنثی می شود.” نمایندگان مجلس اسلامی نوشته اند که با انتشار این بیانیه خواسته اند “بیعت مجددشان را با مقتدای خود اعلام کنند.” آنان تأکید کرده اند : “مشروعیت تمام مناصب در نظام جمهوری اسلامی در همسویی جهت گیری ها و سیاست گذاری های ایشان با جهت گیری ها و سیاست های تأئید شدۀ ولایت فقیه است.” در ادامه نمایندگان مجلس نوشته اند : “برهمین اساس نیز تا ولی فقیه رأی ملت را تنفیذ نکند رئیس جمهوری که دومین مقام رسمی کشور است مشروعیت نمی یابد.” نمایندگان مجلس در پایان از بیانیه مشابه پنجاه تن از خبرگان رهبری که روز شنبه منتشر شد تقدیر و پشتیبانی خود را از آن اعلام کرده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!