شباهتهای احمدی نژاد و سید ضیالدین طباطبایی

اگر این روند پرشتاب همچنان تداوم یابد و رهبری نیز به صراحت به حمایت از احمدی نژاد نپردازد، رسیدن “طبیعی” احمدی نژاد به خط پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری چیزی شبیه معجزه خواهد بود. تلقی تصادفی بودن روند رو به تزاید این جریانات “ضداحمدی نژادی” بسیار دشوار است و به نظر می رسد اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی کشور، همه مقدمات را برای قربانی کردن “دولتِ فراری از تدبیر و خو گرفته به هیجانِ احمدی نژاد” برای حفظ اعتبار “جمهوری اسلامی” مهیا کرده است.
اینک چنین به نظر می رسد نقشی که برای سید ضیاالدین طباطبایی برای عبور از قاجاریه و ورود به دوره پهلوی در نظر گرفته شده بود، به احمدی نژاد برای عبور از دوران حضور جریان اصلاح طلبی در راس قوا و ورود به دوران یک دست سازی مطلق حاکمیت سپرده شده.به این ترتیب جریان احمدی نژادی تبدیل به یک جریان گذرا می شود که حامیان دیروز دست به کار کنار زدن آن می شوند و همزمان جر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!