باستانی: احمدی نژاد هيچ مخالفتی را تحمل نمی کند

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز يکشنبه يکی از وزيران کليدی دولت خود را برکنار کرد. وزير برکنار شده، غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، بود.در اين ميان، خبر برکناری محمد حسين صفارهرندی از سمت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز منتشر شد که پس از چند ساعت به خبر استعفای او تغيير يافت. اما در حالی که حتی سرپرست اين وزارتخانه از سوی محمود احمدی نژاد منصوب شده بود، به دليل الزام رييس جمهور به کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی،محمد حسين صفارهرندی رضايت داد که تا در مدت باقيمانده به مراسم تحليف محمود احمدی نژاد، از او به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده شود تا دولت مجبور به دريافت رای اعتماد نشود. حسين باستانی، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در فرانسه، درباره برکناری غلامحسين اژه ای به « رادیو فردا» می گويد: زمانی که بحث های مربوط به آقای مشايی داغ شده بود، خبری در منابع متعدد خبری مح…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!