مخملباف کیست؟

مه سرگشاده به پارلمان اتحادیه اروپا
تریبون مجامع بین المللی را در اختیارلابی های جمهوری اسلامی نگذارید!

 

رونوشت:

مطبوعات ورادیو تلویزیون ها ودیگر وسایل ارتباط جمعی

• همراه با امضاء و تائید ۱۱ کانون فرهنگی/ هنری و سیاسی ،۴۵ شخصیت
سیاسی و حقوق دان و سینما و تیاتر سازان و دیگر هنرمندان در اروپا،
امریکا و کانادا

به پارلمان اتحادیه اروپا

با احترام

خانمها وآقایان

اخیرا آقای محسن مخملباف در یک سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا
کوشیده است که خود را نماینده مردم ایران جا بزند و در رابطه با مسائل
مربوط به خیزش مردم ایران موضوع را واژگونه نشان دهد. او کوشیده است تا
با دفاع از بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، خیزش عظیم مردم ایران در
دفاع از حقوق خود را که در سی سال گذشته به ط… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!